เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา ›› อำนาจหน้าที่และขอบข่ายการปฏิบัติงาน

  การจัดแบ่งงานภายในดังนี้
  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
  2. ส่วนแผนงานและประเมินผล
  3. ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำ
  4. กลุ่มวิชาการ
  5. กลุ่มเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (Phuket  Marine Biological Center)
  7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (Marine and Coastal Resources Research and Development Center,The Eastern Gulf of Thailand)
  8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (Marine and Coastal Resources Research and Development Center,The Upper Gulf of Thailand)
  9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (Marine and Coastal Resources Research and Development Center,The Central Gulf of Thailand)
  10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (Marine and Coastal Resources Research and Development Center,The  Lower Gulf of Thailand)