เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา ›› บุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ Mr. Ukkrit Satapoomin
นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
Mr. Niphon Pongsuwan
นายสมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ Mr. Somkiet Khokiattiwong
     
     

ฝ่ายบริหารทั่วไป
   
1. นางกิ่งดาว บางทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป Mrs. Kingdao Bangthong
2. นางสาวขวัญหล้า ทับทิมแดง     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน Miss Khwanla Tubtimdang
3. นางสาวเกศรา ยิ่งชัชวาลชัย นักจัดการงานทั่วไป Miss Kedsara Yingchatchawalchai
4. นางสาวภัทราวดี คนเพียร นักจัดการงานทั่วไป Miss Pattrawadee Konpien
5. นายวุฒิพงษ์ เพ็ชรไทย นักจัดการงานทั่วไป Mr. Wuttipong Phetthai
6. นางสาวสายชล  คงกล้า นักวิชาการพัสดุ Miss Saichon Kongkla
7. นายสมยศ จุกหอม เจ้าพนักงานธุรการ Mr. Somyod Jukhom
8. นางสาวปริยาภัทร สาขากรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Miss Pariyaphat Sakhakorn
9. นางสาวสุธารินทร์ อยู่ภู่ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Miss Sutarin Yoopoh
10. นางสาวนลินญา สุขพรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ Miss Nlinya  sukpan
11. นายบรรลุ อินทร์ทอง พนักงานทั่วไป Mr. Bunlu Inthong
12. นางบุญมี ไชยนาแพง พนักงานทั่วไป Mrs. Boonme Chainapaeng
 
 

ส่วนแผนงานและประเมินผล
1. นายสุชาติ สว่างอารีย์รักษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล       Mr. Suchat Sawangarreruks
2. นางพิมพ์วลัญช์ เชื้อผู้ดี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ Mrs. Pimwhalan Chueapudee
3. นางสาวนารีนาถ นิลวัตร นักวิชาการประมง Miss Nareenad Nilawat
 

กลุ่มวิชาการ
1. นางสุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ Mrs. Suree Satapoomin
2. นายรณวัน บุญประกอบ นักวิชาการประมงชำนาญการ Mr. Ronawon Boonprakob
3. นางสาวนรารัตน์ จันทรวาสน์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ Miss Nararat Chantarawat
4. นายเจนวิทย์  ธรรมวิจารณ์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ Mr. Jenwit Thammavichan
6. นางสาวกนกวรรณ ทันสมัย นักวิชาการประมง Miss Kanokwan Thansamai
7. นายภัทรวสุ สุดปาน นักวิชาการสัตวบาล Mr. Pattaravasu Sudparn
8. นางสาวพลอย วจนานนท์ นักจัดการงานทั่วไป Miss Ploy Wachananont
     

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำ
1. นางสาวกัญจนพร วุฒิวรวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายฯ Miss Khunchanaporn Wuddhivorawong
2. นางสาวอมรรัตน์ สายเสียง นักวิชาการประมง Miss Amornrat Saiseing
 

กลุ่มเรือสํารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1. เรือเอก ณัฏฐพัชร์ รัชตทวีโภคิน     ผู้อำนวยการกลุ่มเรือสำรวจฯ Lt. Nathaphat Rachatathaweephokin
2. นายอลงกต ปลื้มจิตต์                       นายช่างกลเรือชำนาญการ       Mr. Alongkod Pluemchitt
3. นายปราโมช พาหน   นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4     Mr. Pramoch Pahon
4. นายพิศาล สิงห์ธงยาม  นายเรือ   Mr. Phisan Singthongyam
5. นายสุรศักดิ์ แซ่ตั้ง   นายช่างเครื่่องกล Mr. Surasak SaeTang
6. นายชรินทร์ สละมัน   นายช่างไฟฟ้า   Mr. Charin Salaman
7. นายนพดล ปานเม่ง    นายท้ายเรือ Mr. Nopphadol Parnmeng
8. นายณรงค์ กลั่นสุรินทร์  นายท้ายเรือ Mr. Narong Klansurin
9. นายวีรยุทธ  ดำกระบี่           นายท้ายเรือ  Mr. Verayut dumkabe
10. นายอนิรุทธิ์ มงคลสุข  นายท้ายเรือ   Mr. Anirut Mongkolsuk
11. นายกิตติชัย แซ่อึ๋ง   นายช่างเครื่องกล Mr. Kittichai ZeaAung
12. นายวารินทร์ สินบุษกร         นายช่างเครื่องกล              Mr. Warin Sinbudsakon
13. นายณัฐพล  ชูใหม่ นายช่างเครื่องกล Mr. Nuttapon chumai
14. นายสยัด พันชั่ง   เจ้าพนักงานสื่อสาร  Mr. Sayat Phanchang
15. นายสัญญา สุขศิริ     สหโภชน์ Mr. Sanya Suksiri
16. นายเกรียงศักดิ์ มั่นคง     สหโภชน์  Mr. Kreangsak Mankong
17. นายสมชาติ เหี้ยมหาญ        นายท้ายเรือกลชายทะเล ส2 Mr. Somchart Heamharn
18. นายสุพัฒน์ โพธิบา       กะลาสี  Mr. Supat Potibar
19. นายเชาวลิต มีผล      กะลาสี Mr. Choawalit Meepon