หนังสือและคู่มือ

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› หนังสือและคู่มือ

 

การสำรวจและจำแนกตัวอย่างขยะทะเลประเภทไมโครพลาสติก

 • เดือน/ปีที่พิมพ์
 • สิงหาคม 2557
 • บทนำ
 •           ไมโครพลาสติก คือขยะพลาสติกทีมีขนาดเล็กว่า 5 มิลลิเมตร ซึ่งในปัจจุบันเป็นปัญหามลพิษทางทะเลที่พบการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลก และเป็นมลภาวะที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลทั้งในกรณีเป็นตัวนำสารพิษเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร และการเกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีการติดตามตรวจสอบการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกภายในสิ่งแวดล้อมทางทะเล ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงได้ทำการสำรวจการแพร่กระจายของขยะประเภทไมโครพลาสติกเบื้องต้นในชายหาดเจ้าหลาวและคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี โดยทำการสำรวจการแพร่กระจายทั้งบนชายหาด ในตะกอนดิน และในหอยสองฝาที่อาศัยอยู่บริเวณชายหาด
            จากผลการศึกษาพบว่ามีการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกทั้งบนชายหาด ในตะกอนดิน และ ในหอยสองฝาจากทั้งชายหาดเจ้าหลาวและคุ้งวิมาน โดยขยะประเภทไมโครพลาสติกบนชายหาดคุ้งวิมานมีปริมานมากกว่าชายหาดเจ้าหลาว ซึ่งมีปริมาณไมโครพลาสติกบนหาดคุ้งวิมาน 174±31 ชิ้น/กก. และ 272±253 ชิ้น/กก. ในฤดูฝนและฤดูแล้งตามลำดับ ในขณะที่บริเวณชายหาดเจ้าหลาวพบปริมาณไมโครพลาสติกบนชายหาด 103±27 ชิ้น/กก. และ 153±46 ชิ้น/กก. ในฤดูฝนและฤดูแล้งตามลำดับ ส่วนในตะกอนดินพบว่าขยะประเภทไมโครพลาสติกมีการแพร่กระจายอย่างสม่ำเสมอตลอดชั้นดิน 20 ซม. และปริมาณไมโครพลาสติกที่พบทั้งสองชายหาดมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีปริมาณไมโครพลาสติกในตะกอนดินชายหาดคุ้งวิมาน 43±17 ชิ้น/กก. และ 40±24 ชิ้น/กก. ในฤดูฝนและฤดูแล้งตามลำดับ ในขณะที่บริเวณในตะกอนดินชายหาดเจ้าหลาวพบปริมาณไมโคร-  พลาสติก 54±20 ชิ้น/กก. และ 42±17 ชิ้น/กก. ในฤดูฝนและฤดูแล้งตามลำดับ ส่วนในหอยสองฝาพบปริมาณไมโครพลาสติก 3.6 ชิ้น/ตัว และ 2.1 ชิ้น/ตัว ในบริเวณชายหาดคุ้งวิมานและเจ้าหลาวตามลำดับ รูปร่างของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ทั้งบนชายหาดในตะกอนดิน และในหอยสองฝาคือไมโครพลาสติกที่มีรูปร่างแบบเส้นใย (Fiber) และสีของไมโครพลาสติกที่พบส่วนมากจะเป็นสีขาวขุ่นและสีขาวใส
            โดยสรุปจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย แต่เนื่องจากเป็นเพียงการศึกษาในเบื้องต้นจึงยังไม่สามารถบ่งชี้สถานการณ์และความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามควรมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยเฉพาะบริเวณที่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ และบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อมลภาวะ รวมถึงบริเวณระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญและมีความเสี่ยงต่อมลภาวะต่าง ๆ เช่น บริเวณแนว-ปะการัง หญ้าทะเล และป่าชายเลน เป็นต้น
   
   
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ
 • นภาพร เลียดประถม
 • หน่วยงาน
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน และ คณะเทคโนโลยีทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา
 • TAGS ที่เกี่ยวข้อง : 
 • ขยะทะเล, ไมโครพลาสติก
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง