หนังสือและคู่มือ

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› หนังสือและคู่มือ

 

การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล : แนวทางในการสร้างกลไกทางการเงิน เพื่อการบริหารการจัดการอย่างยั่งยืน

 • เดือน/ปีที่พิมพ์
 • ธันวาคม 2555
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ
 • อรพรรณ ณ บางช้าง-ศรีเสาวลักษณ์
 • หน่วยงาน
 • กรมทรัพยากรทางทะเลแลและชายฝั่ง
 • TAGS ที่เกี่ยวข้อง : 
 • สวพ, นิเวศวิทยา, เศรษฐศาสตร์, seagrass
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง