หนังสือและคู่มือ

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› หนังสือและคู่มือ

 

คู่มือการผ่าชันสูตรซากโลมาและปลาวาฬในประเทศไทย

 • เดือน/ปีที่พิมพ์
 • กันยายน 2557
 • บทนำ
 • หนังสือคู่มือการชันสูตรซากโลมา-ปลาวาฬ เป็นแนวทางในการจัดการซากโลมา-ปลาวาฬเกยตื้นให้มีบรรทัดฐานและเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันภายในหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ได้สาเหตุการตายที่แม่นยำ และสำหรับการศึกษาชีววิทยา
  ของสัตว์ดังกล่าว นอกจากนี้คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความสนใจศึกษาหาความรู้จากซากที่เกยตื้นเหล่านี้ โดยผลที่ได้จากการชันสูตรสามารถนำมาเป็นแนวทางจัดการและป้องกันการเกยตื้นของโลมาและปลาวาฬในอนาคต
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ
 • กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก
 • หน่วยงาน
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
 • TAGS ที่เกี่ยวข้อง : 
 • Dolphin, Whale, Necropsy, carcass, mammalia, cites, เกยตื้น
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง