หนังสือและคู่มือ

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› หนังสือและคู่มือ

 

คู่มือการผ่าชันสูตรซากโลมาและปลาวาฬในประเทศไทย

 • เดือน/ปีที่พิมพ์
 • กันยายน 2557
 • บทนำ
 • Dolphin - Whale Carcass Manual It is a guideline for the management of dolphins - whale sharks to the standards and standards of the Department of Marine and Coastal Resources. To get the exact cause of death. And for the study of biology.
  Of the animals In addition, this guide is intended for other agencies interested in learning about these shallow remains. The results of the autopsy can be used to guide and prevent the will of dolphins and whales in the future.
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ
 • กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก
 • หน่วยงาน
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
 • TAGS ที่เกี่ยวข้อง : 
 • Dolphin, Whale, Necropsy, carcass, mammalia, cites, เกยตื้น
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง