หนังสือและคู่มือ

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› หนังสือและคู่มือ

 

แมงกะพรุน

 • เดือน/ปีที่พิมพ์
 • พ.ศ. 2554
 • บทนำ
 •    แมงกะพรุน (Jellyfish) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เป็นที่รู้จักทั่วไป 4 ชั้น (Class) คือ 
     1. Anthozao  ได้แก่ ดอกไม้ทะเล และปะการัง
     2. Hydrozoa ได้แก่ แมงกะพรุนไฟ
     3. Scyphozoa ได้แก่ แมงกะพรุนหนัง (พบบ่อยที่สุด)
     4. Cubozoa ได้แก่ แมงกะพรุนกล่อง 
     แมงกะพรุนแพร่กระจายในทะเลทั่วโลก ส่วนใหญ่พบนทะเลเขตร้อนหรือเขตอบอุ่น โดยมากดำรงชีวิตในทะเลบริเวณน้ำตื้น มีมากกว่า 9,000 สายพันธุ์ และมากกว่า 100 สายพันธุ์มีพิษต่อมนุษย์
     แมงกะพรุนพิษที่มีรายงานว่าทำให้เสียชีวิตบ่อยที่สุด คือ  แมงกะพรุนกล่อง (ฺBox Jellyfish) พบในหลายประเทศของเขตร้อน เช่นทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย ประเทศฟิลิฟฟินส์ เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
     
   
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ
 • จรัสศรี อ๋างตัณญา
 • หน่วยงาน
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง