หนังสือและคู่มือ

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› หนังสือและคู่มือ

 

นก ในป่าชายเลนอ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร

 • เดือน/ปีที่พิมพ์
 • พ.ศ. 2552
 • บทนำ
 • นก จัดเป็นทรัพยากรสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่า และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งมีความซับซ้อน และความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแห่งหนึ่ง เพราะนกเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ นกช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ เพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์ของต้นไม้ คอยช่วยลด และควบคุมจำนวนแมลงไม่ให้มีมากเกินไปจนอาจกัดกินทำลายต้นไม้ในธรรมชาติได้ พวกนกที่กินผลไม้สุกก็ช่วยแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์พืช (Seed dispersal) โดยถ่ายมูลที่มีเมล็ดของลูกไม้ที่กินเข้าไปตกลงในที่ต่างๆ ขณะบินผ่าน เมื่อตกลงในที่ว่างของบริเวณป่า ก็เกิดการงอกเจริญเติบโตแทนต้นไม้ที่หายไป นับเป็นการซ่อมแซมป่าโดยวิธีของธรรมชาติเอง ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องพึ่งมนุษย์ และนกรู้ว่าต้นไม้ชนิดใด ขึ้นได้ที่ไหน ในขณะที่คนมักนำต้นไม้ต่างถิ่น เข้าไปปลูกในอีกที่หนึ่ง ทำให้เกิดการปะปนและแปรปรวน และบางครั้งเป็นอันตรายต่อพืชท้องถิ่นนั้น (Native species)

  แต่หากการศึกษาความหลากหลายของนก และความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในระบบนิเวศป่าชายเลนยังมีน้อย แต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก เพราะจะทำให้ทราบถึงระบบการถ่ายทอดอาหารและพลังงานจากสัตว์ปีกที่บินอยู่บนฟ้า ลงมาจนถึงสิ่งมีชีวิตที่ฝังตัวอยู่ในดิน โดยมีเส้นทางผ่านต้นไม้ชายเลน สัตว์ต่างๆ ที่เกาะต้นไม้ และอยู่บนดิน ลงมาตามขั้นตอนและขบวนการถ่ายทอดห่วงโซ่อาหาร ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติตลอดจนผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์จะเป็นตัวแปรทำให้ขบวนการต่างๆ เกิดขึ้นปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเชิงเวลาและคุณภาพ การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นบทเริ่มต้นของความสนใจดังกล่าว โดยเลือกพื้นที่อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร เพราะเป็นบริเวณที่ป่าชายเลนมีสภาพสมบูรณ์ มีความแตกต่างของพื้นที่ภูมิประเทศที่หลากหลาย โดยเริ่มต้นด้วยการสำรวจชนิดของนก ในสถานภาพต่างๆ ตามฤดูกาล และแหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนพัฒนาการศึกษาต่อไป นอกจากนั้นข้อมูลยังสามารถเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกิจกรรมการดูนกในพื้นที่อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร อย่างยั่งยืน
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ
 • นิภาวรรณ บุศราวิช
 • หน่วยงาน
 • ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง