หนังสือและคู่มือ

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› หนังสือและคู่มือ

 

คู่มือการชันสูตรซากโลมาและปลาวาฬ

 • บทนำ
 • บทที่ 1. ข้อมูลเบื้องต้น
  1. การประเมินข้อมูลแรกพบ : การจาแนกชนิดโลมาและปลาวาฬ
  • คานิยามและตาแหน่งของคุณลักษณะ
  • รูเปิดช่องหายใจ Blowhole
  • ซี่กรอง Baleen
  • ฟัน Tooth
  • ขากรรไกรบน
  • ขากรรไกรล่าง
  • จงอยปาก Snout
  • Beak
  • Melon
  • Forehead
  • Rostrum
 • TAGS ที่เกี่ยวข้อง : 
 • Dolphin, Whale, Necropsy
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง