หนังสือและคู่มือ

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› หนังสือและคู่มือ

 

สรีระและการชันสูตรพะยูน

 • บทนำ
 • พะยูน (Dugong dugon ) คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อาศัยอยู่เฉพาะบริเวณแนวชายฝั่งทะเลที่มีแหล่งอาหารที่สาคัญ คือ หญ้าทะเล (seagrass) โดยลักษณะภายนอกทั่วไป ประกอบด้วย ลาตัวเป็นรูปกระสวยคล้ายโลมา สีเทาอมชมพู หรือสีน้าตาล และมีขนสั้นขึ้นประปรายอยู่ทั่วลาตัว หางเป็นรูปแฉกคล้ายโลมา มีครีบคู่หน้า 1 คู่ และมีติ่งนมอยู่หลังฐานครีบ ความยาวลาตัวสูงสุดประมาณ 3 เมตร น้าหนักประมาณ 250-300 กิโลกรัม สาหรับพะยูนแรกเกิดมีความยาว 1-1.20 เมตร และมีน้าหนักประมาณ 20-30 กิโลกรัม พะยูนเป็นสัตว์ที่มีอายุใกล้เคียงกับมนุษย์ คือประมาณ 70 ปี โดยพะยูนจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ มีอายุตั้งแต่ 9-10 ปี ระยะตั้งท้องนาน 12-13 เดือน คลอดลูกครั้งละ 1 ตัว และแม่พะยูนเลี้ยงลูกอยู่นานเกือบ 2 ปี ทั้งคอยดูแลความปลอดภัย  และฝึกการอาศัยอยู่ในทะเล ติดตามดูพฤติกรรมภายในฝูงทั้งการกิน การพักผ่อน และการอยู่ร่วมกันภายในฝูงพะยูน เนื่องจากพะยูนมีพฤติกรรมการอยู่อาศัยแบบครอบครัว
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง