หนังสือและคู่มือ

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› หนังสือและคู่มือ

 

แพลงก์ตอนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 • เดือน/ปีที่พิมพ์
 • พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ
 • พรศิลป์ ผลพันธิน, ปัทมาภรณ์ หมาดนุ้ย, ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง