รับสมัครงาน

SHARE

"ทส. จัดประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในพื้นที่"

วันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรม ทช.
โดย อธิบดีสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก
าร
"การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่" โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปกท.ทส. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมพร้อมกับบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนงานโครงการในภารกิจหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ณ ร.ร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง