การจัดซื้อจัดจ้าง

SHARE

ประกาศเรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน จำนวน 3 รายการ

ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง