โปสเตอร์

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› โปสเตอร์

 

ข้อควรปฏิบัติในการชมโลมาและวาฬ

 • เดือน/ปีที่พิมพ์
 • 2556
 • บทนำ
 • การชมโลมาและวาฬโดยทางเรือ เฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบินเล็ก 
  หากไม่ปฏิบัติตามคู่มือการชมและไม่จำกัดจำนวน ย่อมจะรบกวนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของโลมาและวาฬแน่นอน เช่น การกินอาหาร การเลี้ยงดูลูก หรือการผสมพันธุ์ ก่อให้เกิดอันตรายกับโลมาหรือวาฬ ทำให้บาดเจ็บ หรืออาจเป็นสาเหตุทำให้สัตว์เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังจากเรื่องเสียงใต้น้ำ การเฉี่ยวชนจากเรือ เป็นต้น ผลกระทบของเสียง (Noise as a stressor) จะไปรบกวนการสื่อสารระหว่างกันในฝูง ลดความสามารถในการได้ยินเสียงระหว่างกัน ทำให้สูญเสียความสามารถในการกำหนดทิศทางการเดินทางและการหาเหยื่อ รบกวนการพักผ่อน หรือปฏิกิริยาของสัตว์ต่อสังคมในฝูงเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเปลี่ยนไปทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นกับผลกระทบที่เกิดขึ้นว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด
 • หน่วยงาน
 • สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • TAGS ที่เกี่ยวข้อง : 
 • โลมา, วาฬ, ข้อควรปฎิบัติ, whale, dolphin
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง