โปสเตอร์

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› โปสเตอร์

 

องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่อง [แผ่นพับ]

 • เดือน/ปีที่พิมพ์
 • ตุลาคม 2557
 • บทนำ
 • แมงกะพรุนกล่อง หรือที่ชาวประมงมักเรียกว่า บอบอจอก จอกแก้ว ลูกจอก มีรายงานพบประมาณ 36 ชนิด บางชนิดมีพิษทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือทำให้เสียชีวิตได้

  หากสนใจเกี่ยวกับพิษจากแมงกะพรุนกล่อง แนวทางการป้องกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ และการพยาบาลเบื้องต้น
  สามารถติดต่อมาได้ที่...
  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อาคาร 4 และ 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงาน
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-590-1776 โทรสาร 02-590-1784
  เว็บไซด์ http://www.boe.moph.go.th
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
 • หน่วยงาน
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง