โปสเตอร์

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› โปสเตอร์

 

Infographic ความรู้เกี่ยวกับปะการัง

 • เดือน/ปีที่พิมพ์
 • พฤษภาคม 2559
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ
 • จิระพงศ์ จีวรงคกุล , วิชญุตร์ ลิมังกูร
 • หน่วยงาน
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
 • TAGS ที่เกี่ยวข้อง : 
 • ปะการัง, ปะการังฟอกขาว, coral, coral bleaching
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง