โปสเตอร์

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› โปสเตอร์

 

รายงานเบื้องต ้น การติดตามผลกระทบจากมวลน้ำจืดตอนทรัพยากรชายฝั่ง

 • เดือน/ปีที่พิมพ์
 • ธันวาคม 2554
 • บทนำ
 • จากการออกติดตามผลกระทบจากมวลน้ำจืด ไหลลงสู่บริเวณอ่าวไทยโดยการสำรวจทางสมุทรศาสตร์ 5 รวม 3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 5-8, 13-14 และ 20-21 ธันวาคม 2554 พบว่ามวลน้ำมีทิศทางพัด ไปทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย โดยชายฝั่งทางด ้าน ตะวันตกมีความเค็มต่ำกว่าด้านตะวันออกอย่างเห็นได้ ชัด ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หน่วยงาน
 • ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง