โปสเตอร์

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› โปสเตอร์

 

การแพร่กระจายและการผันแปรของตะกอนแขวนลอยทั้งหมด และความเค็ม บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา และบางปะกง

 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ
 • นฤมล กรคณิตนันท์, นฤมน บัวงาม, จิระเดช เฉลิมวุฒิ, วิทยา โกษาผล, ธันยพัส ศิริชัยเศรษฐ, โสภา สมบูรณ์ และฉัตรชนก ล่องอำไพ
 • หน่วยงาน
 • ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง