โปสเตอร์

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› โปสเตอร์

 

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ
 • ธันยพัส ศิริชัยเศรษฐ, นฤมล กรคณิตนันท์, วิทยา โกษาผล และธเนตร วรรณรังษี
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง