รายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

SHARE

งานวิชาการ ›› งานวิจัย ›› รายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายงานการสำรวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ปะการังและหญ้าทะเล ปี 2556

     ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่แนวปะการังทั้งสิ้นประมาณ 128,256 ไร่ และพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลประมาณ118,665 ไร่ พื้นที่ทรัพยากรชายฝั่งเหล่านี้ได้รับการสำรวจสถานภาพว่ามีความสมบูรณ์หรือเสียหายมากน้อยเพียงไร โดยมีการสำรวจซ้ำในพื้นที่เดิมหมุนเวียนในช่วงระยะเวลา 3 ปี รอบการสำรวจปัจจุบัน คือ ปี 2554 – 2556 หรืออาจสำรวจถี่กว่านั้นในบางพื้นที่ที่มีความเปราะบาง ซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์มาก
    รายงานฉบับนี้ เป็นผลจากการดำเนินงานตามเป้าหมายของโครงการสำรวจสถานภาพแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล ทั้งทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ตามแผนงานงบประมาณประจำ ปี 2556 (สำรวจในช่วงเดือนตุลาคม 2555 จนถึงมิถุนายน 2556) รวมเป็นพื้นที่ 69,871 ไร่ โดยแยกเป็นพื้นที่แนวปะการัง 40,876 ไร่ และแหล่งหญ้าทะเล 28,995 ไร่
    ในรายงานได้แสดงรายละเอียดสถานภาพของแนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเลตามสถานที่ต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร ข้อมูลจากการติดตามสำรวจอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ ชี้ให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรได้ตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง