รายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

SHARE

งานวิชาการ ›› งานวิจัย ›› รายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายงานการสำรวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ปะการังและหญ้าทะเล ปี 2557

      ประเทศไทยมีพื้นที่แนวปะการังทั้งสิ้นประมาณ 128,256 ไร่ และพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลประมาณ 118,665 ไร่ พื้นที่ทรัพยากรชายฝั่งเหล่านี้ได้รับการสำรวจสถานภาพว่ามีความสมบูรณ์หรือเสียหายมากน้อยเพียงไร โดยที่ผ่านมามีการสำรวจซ้ำในพื้นที่เดิมหมุนเวียนในช่วงระยะเวลา 3-4 ปี รอบการสสำรวจปัจจุบัน คือปี 2554–2557 หรืออาจสำรวจถี่กว่านั้นในบางพื้นที่ที่มีความเปราะบาง ซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์มาก

      รายงานฉบับนี้ เป็นผลจากการดำเนินงานตามเป้าหมายของโครงการ สำรวจสถานภาพแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล ทั้งทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ตามแผนงานงบประมาณประจำปี 2557 (สำรวจในช่วงเดือนตุลาคม 2556 จนถึงกรกฎาคม 2557) รวมเป็นพื้นที่ 80,787 ไร่ โดยแยกเป็นพื้นที่แนวปะการัง 31,254 ไร่และแหล่งหญ้าทะเล 49,533 ไร่ ในรายงานได้แสดงรายละเอียดสถานภาพของแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเลตามสถานที่ต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร ข้อมูลจากการติดตามสำรวจอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ ชี้ให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรได้ตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง