รายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

SHARE

งานวิชาการ ›› งานวิจัย ›› รายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายงานการสำรวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ปะการังและหญ้าทะเล ปี 2555

          รายงานการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายถึง การนำข้อมูลการสำรวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรปะการัง และหญ้าทะเล ที่ดำเนินการในปี 2555 โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึง 30 มิถุนายน 2555 ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิม ที่ได้ทำการสำรวจแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรทางทะเลดังกล่าว และจัดทำรายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในภาพรวม พร้อมทั้งเสนอแนวทางการฟื้นฟูในพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมลง และแนวทางการบริหารจัดการในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อรักษาสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสนอต่อ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อให้ความเห็นชอบในการนำไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป

ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง