รายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

SHARE

งานวิชาการ ›› งานวิจัย ›› รายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายงานการสำรวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ปะการังและหญ้าทะเล ปี 2550-2554

       การจัดทำรายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อประมวลสภาพและสภาวะการณ์ที่เป็นปัจจุบันของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งในน่านน้ำไทย เป็นนโยบายหลักสำคัญประการหนึ่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ต้องการให้มีการนำข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นผลผลิตจากการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยของหน่วยงานในสังกัด ออกมาเผยแพร่หรือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งหน่วยปฏิบัติภายใน หน่วยราชการอื่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และรวมทั้งสาธารณชน ที่มีความสนใจ ใส่ใจ หรือมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ได้รับรู้ รับทราบ และตระหนักถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลง และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นและคุกคามความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลไทย อันจะนำไปสู่การดำเนินการด้านการกำหนดมาตรการ นโยบาย หรือแนวทางการจัดการร่วมที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง