เอกสารวิชาการ

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› เอกสารวิชาการ

 

การศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโลมา ในประเทศไทย

 • เดือน/ปีที่พิมพ์
 • กันยายน 2552
 • บทนำ
 • โลมาที่พบในประเทศไทยมี 13 ชนิด และในจำนวนนี้มีโลมาอิรวดีซึ่งสหภาพสากลว่าด้วย การอนุรักษ์ (International Union Conservation Network) จัดให้อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในบัญชีแดงสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) นอกจากนั้น ภายใต้ อนุสัญญาอนุรักษ์ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES ยังจัด โลมาอิรวดีอยู่ในบัญชี 1 คือห้ามซื้อขายระหว่างประเทศเด็ดขาดยกเว้นเพื่อการวิจัยทางวิชาการ แต่ไม่ว่าจะเป็นโลมาอิรวดีหรือโลมาสายพันธุ์อื่น ๆ ล้วนมีภัยคุกคามทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภัยคุกคามในระยะสั้นมีตั้งแต่อุบัติเหตุที่เกิดจากเรือชน การติดอวนหรือตาข่ายดักปลา ระดับเสียง ที่เพิ่มขึ้นทั้งที่มาจากเรือท่องเที่ยว จากเรือประมง หรือจากเครื่องบินเล็กที่บินมาเพื่อดูโลมา นอกจากนั้น โลมายังถูกล่าเพื่อเป็นอาหารและนำไปฝึกแสดงในอะควาเลี่ยมต่าง ๆ สำหรับ ภัยในระยะยาวคือ ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่นำไปสู่การทำลายแหล่ง ที่อยู่อาศัย ปริมาณและคุณภาพของอาหารรวมทั้งคุณภาพของน้ำทะเล

  เนื่องจากโลมามีความสำคัญทั้งในแง่ของการสร้างรายได้และในแง่ของการรักษาความสมดุล ของระบบนิเวศทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้กำหนดให้มีการศึกษามูลค่า ทางเศรษฐกิจของโลมาเพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของโลมา โดยเฉพาะมูลค่า เศรษฐกิจที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ (Non-use Value) นอกจากนั้น เป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้คือ การทำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและบุคลากรของกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งในการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม คือ Contingent Valuation Method (CVM) เพื่อการประเมินมูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ เพิ่มประสบการณ์และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักทางเศรษฐศาสตร์ของการประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่กรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งจะสามารถนำไปดำเนินการได้เองในระยะต่อไป

  สำหรับเนื้อหาของรายงานนี้จะนำเสนอภายใต้ 3 บทหลัก ๆ โดยในบทที่ 1 นี้จะเป็นการ นำเสนองานวิจัยที่ผ่านมาบางเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินมูลค่า เศรษฐกิจของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ โดยเฉพาะการศึกษาที่ใช้ CVM เป็นเครื่องมือในการประเมิน นอกจากนั้น ภายใต้บทที่ 1 จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของการประเมินมูลค่าที่ไม่ได้ เกิดจากการใช้ ในบทที่ 2 จะเป็นเนื้อหาของวิธีการดำเนินการวิจัย และบทที่ 3 จะเป็นผลของ การศึกษารวมทั้งข้อเสนอแนะ
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ
 • รศ.ดร.อรพรรณ ณ บางช้าง ศรีเสาวลักษณ์
 • หน่วยงาน
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง