เอกสารวิชาการ

SHARE

เอกสารเผยแพร่ ›› เอกสารวิชาการ

 

ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี

 • เดือน/ปีที่พิมพ์
 • เอกสารวิชาการฉบับที่ ๒/๒๕๕๕
 • บทนำ
 • สำรวจชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุน โดยเก็บตัวอย่างจำนวน 7 สถานี ในบริเวณ ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ในช่วงเดือนธันวาคม 2552 - สิงหาคม 2553 โดยใช้ เครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น และใช้สวิง พบแมงกะพรุนทั้งหมด 11 ชนิดใน 3 คลาส ดังนี้ คลาส Hydrozoa พบ 1 ชนิดคือ Porpita porpita คลาส Cubozoa พบ 2 ชนิด ได้แก่ Morbakka fenneri และ Chiropsoides buitendijki คลาส Scyphozoa พบ 8 ชนิด ได้แก่ Rhopilema hispidum, Rhopilema sp., Lobonema smithii, Phyllorhiza punctata, Chrysaora sp., Acromitus flagellatus, Catostylus townsendi และ Catostylus sp. แมงกะพรุนที่พบบ่อยและพบได้เกือบทุกสถานี ได้แก่ แมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum และแมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. สำหรับแมงกะพรุนที่มีพิษรุนแรงและเป็น อันตรายต่อมนุษย์ได้แก่ แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. แมงกะพรุนกล่อง Morbakka fenneri และ Chiropsoides buitendijki โดยพบแมงกะพรุนกล่องทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวบริเวณสถานีเกาะท่าไร่ จังหวัด นครศรีธรรมราช (เดือนธันวาคม 2552 กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม 2553) ซึ่งสถานีดังกล่าวเป็นเกาะใกล้ ชายฝั่ง อยู่ใกล้กับเกาะสมุย และเกาะพะงัน ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยมีรายงานนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิต จากพิษของแมงกะพรุนกล่องทั้งหมด 3 ราย ในปี พ.ศ. 2542 จำนวน 1 ราย และในปี พ.ศ. 2545 จำนวน 2 ราย
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ
 • สุภาพร องสารา, ถนอมพงศ์ บัวบรรจง, ธนัญญา ไทยกลาง
 • ความพึงพอใจในบทความ

  • พึงพอใจมากที่สุด
  • พึงพอใจมาก
  • พึงพอใจปานกลาง
  • พึงพอใจน้อย
  • พึงพอใจน้อยที่สุด / ให้ปรับปรุง